FREIDESK PLATFORMOS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

1. Sąvokos

1.1 Taisyklės – šios Freidesk Platformos taisyklės.

1.2 Freidesk – UAB "Freidesk", įmonė registruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 304988879. Freidesk nėra laikoma Užsakovu, Vežėju ar Ekspeditoriumi.

1.3 Platforma – Freidesk vystoma ir aptarnaujama sistema (programinė įranga) ir susijusios technologijos, prieinama pagal domeno vardą freidesk.com, kuri leidžia Užsakovui, Vežėjui, Ekspeditoriui, siuntėjams, gavėjams, apskaitos įmonėms ar kitiems partneriams naudoti įvairias, su krovinių gabenimu susijusias, Freidesk teikiamas elektronines paslaugas.

1.4 Sutartis – Programinės įrangos kaip paslaugos sutartis, sudaroma tarp Freidesk ir Naudotojo

1.5 SaaS – yra akronimas (angl., software as a service), reiškiantis abonemento pardavimą Naudotojui, suteikiantį galimybę naudotis Platforma.

1.6 Naudotojas – Užsakovas, Vežėjas, Ekspeditorius, siuntėjas, gavėjas, apskaitos įmonė ar kitas partneris, kurio registracija patvirtinta Platformoje.

1.7 Naudotojo duomenys reiškia bet kuriuos duomenis, kuriuos Naudotojas įkelia į Aplinką, ir visus tokių duomenų apdorojimo rezultatus, įskaitant kompiliacijas ir išvestinius kūrinius.

1.8 Paskyra – Naudotojui priskirta paskyra Platformoje.

1.9 Paslaugos – reiškia Freidesk teikiamas SaaS paslaugas, kurias sudaro prieiga ir galimybė naudotis Platforma, Naudotojui suteikiamos už šiose Taisyklėse, Sutartyje ir/ar jos prieduose nurodytą mokestį.

1.10 Užsakovas – registruotas Platformos naudotojas, kuris Platformos pagalba pateikia Užsakymą ir su Vežėju / Ekspeditoriumi sudaro Krovinio pervežimo sutartį.

1.11 Vežėjas / Ekspeditorius – registruotas Platformos naudotojas, kuris Platformos pagalba pateikia Pasiūlymą, kitus su krovinio pervežimu susijusius duomenis ir sudaro su Užsakovu Krovinio pervežimo sutartį. Vežėjas toliau šiose Taisyklėse kartu reiškia ir Ekspeditorių.

1.12 Šalys – kartu vadinami Freidesk ir Naudotojas.

1.13 Užsakymas – Platformoje Užsakovo pateiktas užsakymas (orderis) pervežti Krovinį, užpildant užsakymo formą.

1.14 Pasiūlymas – Vežėjo / Ekspeditoriaus Užsakovui platformoje pateiktas pasiūlymas dėl krovinio pervežimo.

1.15 Patvirtinimas – Užsakovo Vežėjui / Ekspeditoriui platformoje pareiškiamas Pasiūlymo patvirtinimas / priėmimas.

1.16 Užsakymo ID – Užsakymo identifikatorius, sugeneruojamas Platformos po to, kai Vežėjas patvirtina Užsakovo užsakymą, ir kurioje nurodytos esminės Krovinių pervežimo sutarties sąlygos (Užsakovas, Vežėjas / Ekspeditorius, Gavėjas, Siuntėjas, krovinys, kiekis, svoris, maršrutas, data ir laikas, specialiosios pervežimo sąlygos ir pan.).

1.16 Užsakymo ID – Užsakymo identifikatorius, sugeneruojamas Platformos po to, kai Vežėjas patvirtina Užsakovo užsakymą, ir kurioje nurodytos esminės Krovinių pervežimo sutarties sąlygos (Užsakovas, Vežėjas / Ekspeditorius, Gavėjas, Siuntėjas, krovinys, kiekis, svoris, maršrutas, data ir laikas, specialiosios pervežimo sąlygos ir pan.).

1.17 Krovinio pervežimo sutartis – Platformos pagalba tarp Užsakovo ir Vežėjo / Ekspeditoriaus sudaryta tiesioginė krovinio pervežimo sutartis, kuriai yra priskiriamas konkretus Užsakymo ID. Freidesk nėra laikomas Krovinio pervežimo šalimi ir Naudotojui neteikia su Krovinio pervežimu susijusių paslaugų.

1.18 Krovinys – Užsakovo užsakyme nurodyti pervežti prekės ar daiktai.

1.19 Rinkos pervežimas – užsakymas patvirtintas Vežėjo / Ekspeditoriaus, kuris nėra Užsakovo Partneris platformoje. Rinkos pervežimai sudaromi tarp Naudotojų ne tiesiogiai, bet tik per Platformą.

1.20 Partneris – tai Vežėjas ar Ekspeditorius, kuris paties Užsakovo patvirtinimu Paskyroje įtrauktas į Užsakovo krovinių gabenimo partnerių ratą.

1.21 Aplinka – aplinka, kurioje veikia Platforma.

2. Bendrosios nuostatos

2.1 Freidesk įsipareigoja teikti Paslaugas, kurios sudaro Naudotojui galimybę naudotis Platforma, ir Naudotojas įsipareigoja už šias Paslaugas apmokėti;

2.2 Šiose Taisyklėse taip pat nustatomos taisyklės dėl prieigos ir naudojimosi Platforma. Norint gauti prieigą prie Platformos, reikia:

2.2.1 Užsiregistruoti;

2.2.2 Sulaukti Paskyros autorizacijos;

2.2.3 Patvirtinti platformos naudojimosi taisykles bei kitas su jos naudojimu reikalingas sąlygas.

3. Registracija

3.1 Norint užregistruoti Paskyrą Platformoje, reikia užpildyti registracijos formą, prieinamą interneto svetainėje https://freidesk.com

3.2 Registruodamas paskyrą Naudotojas sutinka su Taisyklėmis ir su jos naudojimu reikalingomis sąlygomis taip patvirtina, kad susipažino su jų sąlygomis ir sutinka su visomis Taisyklių nuostatomis.

3.3. Užregistruodamas Paskyrą Naudotojas patvirtina, kad turi teisę/įgaliojimą registruoti Paskyrą, sutikti su šiomis Taisyklėmis ir sudaryti sutartis Naudotojo (juridinio asmens) vardu.

4. Autorizacija

4.1 Autorizacijos tikslas yra objektyviai patikrinti Naudotojo veiklą ir veiklos principus Platformoje, atsižvelgiant į Taisykles. Naudotojas turi el. paštu nusiųsti Freidesk nurodytus dokumentus, duomenis ir informaciją.

4.2 Freidesk pasilieka teisę kreiptis į Naudotoją, siekiant patikrinti Naudotojo pateiktus dokumentus ar duomenis bei prašyti pateikti papildomus dokumentus ar duomenis. 

4.3 Paskyros autorizacija yra atliekama pagal šias Taisykles ir Freidesk nustatytas vidines patikrinimo procedūras. Įvertinus Freidesk ir kitų Naudotojų interesų saugumą priimamas sprendimas. Jeigu priimamas teigiamas sprendimas, suteikiama galimybė naudotis Platforma.

4.4 Freidesk pasilieka išimtinę teisę keisti (patikslinti) duomenis, reikalingus Paskyrai sukurti, Naudotojui patikrinti ir Paskyrai autorizuoti.

4.5 Freidesk pasilieka teisę pakartotinai autorizuoti Paskyrą pasikeitus Naudotojo duomenims (išskyrus kontaktiniams duomenims) arba jo neaktyvumo laikotarpiui trunkant ilgiau kaip 30 dienų.

4.6 Paskyrą užblokavus, netenkama prieigos prie visų Paslaugų.

4.7 Freidesk gali atsisakyti autorizuoti Paskyrą, jeigu tai pateisinama pagrįstais Freidesk ar kitų Naudotojų interesais, ypač jeigu:

4.7.1 Naudotojas arba kiti su juo susiję asmenys užsiima bet kokia veikla, kuri prieštarauja teisės aktų reikalavimams, Taisyklėms ar moralės normoms, įskaitant, be kita ko, neleistinos komercinės informacijos (spam) platinimo arba su Platforma konkuruojančių asmenų veiklos reklamos tikslais;

4.7.2 Naudotojas arba kiti su juo susiję asmenys, užsiimdami nevykdo finansinių įsipareigojimų kitiems Naudotojams;

4.7.3 Naudotojas suteikia Freidesk neišsamią, melagingą arba klaidinančią informaciją;

4.7.4 Gaunama informacijos apie vykdomas Naudotojo bankroto, skolų išieškojimo ar likvidavimo procedūras;

4.7.5 Sustabdoma arba nutraukiama Naudotojo veikla;

4.7.6 Naudotojas pažeidžia Sutarties ir/arba Taisyklių nuostatas.

4.8 Panaikinus autorizaciją, autorizacijos netenka ir Paskyra.

4.9 Freidesk gali panaikinti Paskyros autorizaciją, jei tai pagrįsta teisėtais Freidesk ar kitų Naudotojų interesais, ypač šiais atvejais:

4.9.1 Atsisakymo autorizuoti Paskyrą atvejais;

4.9.2 Vėluojant atsiskaityti su Freidesk.

4.10 Paskyros autorizacija gali būti laikinai panaikinta Naudotojo patikrinimo laikotarpiui.

4.11 Freidesk, patikrinęs Paskyros autorizacijos panaikinimo priežastis, priima sprendimą:

4.11.1 Blokuoti Paskyrą;

4.11.2 Atkurti Paskyros autorizaciją pagal ankstesnes sąlygas;

4.11.3 Atkurti Paskyros autorizaciją pagal naujai susitartas sąlygas;

4.11.4 Palikti Paskyros autorizaciją panaikintą iki Naudotojas įvykdys Freidesk patikrinimo metu nurodytas sąlygas.

4.12 Užblokavus Paskyrą, prieiga prie Platformos prarandama. Paskyros blokavimo dieną taip pat gali būti nutraukiama ir Sutartis.

4.13 Freidesk turi teisę užblokuoti Paskyrą šiais atvejais:

4.13.1 Taisyklėse nurodytais atvejais, kai pažeidžiamos Freidesk ir/ar kitų Naudotojų teisės ir dėl to kyla arba gali kilti žala;

4.13.2 Vėluojant atsiskaityti su Freidesk daugiau nei 14 dienų;

4.13.3 Priėmus neigiamą sprendimą dėl Naudotojo skundo, kuriuo panaikinama Paskyros autorizacija;

4.13.4 Nuo Paskyros autorizacijos panaikinimo dienos praėjus 90 dienų ir neturint pagrindo atkurti autorizaciją;

4.13.5 Naudotojui nevykdant veiklos ir ilgiau kaip 90 dienų nesudarant Krovinio pervežimo sutarties.

4.14 Freidesk turi teisę laikinai blokuoti pažeidus Taisykles – po pirmojo pažeidimo Paskyra blokuojama 24 valandoms, po antrojo pažeidimo – 48 valandoms, po trečiojo pažeidimo – 72 valandoms.

4.15 Naudotojui neįmanoma naudotis Platforma, jeigu jo Paskyra užblokuota.

5. Platformoje teikiamos paslaugos

5.1 Freidesk suteikia Naudotojams galimybę Platformos pagalba užsakyti ir teikti krovinių pervežimo paslaugas, sudaryti tiesiogines Krovinių pervežimo sutartis. Freidesk pats neteikia Naudotojams jokių su krovinio pervežimu susijusių paslaugų, Naudotojams suteikia tik galimybę sudaryti Krovinio pervežimo sutartis;

5.2 Freidesk taip pat suteikia galimybę Naudotojams Platformos pagalba atlikti tiesioginį komunikavimą, įskaitant pretenzijų viena kitai pareiškimą ar kitą komunikaciją.

5.3 Naudotojai sudaro Krovinio pervežimo sutartis šių Taisyklių 6 skyriuje nustatyta tvarka.

5.4 Naudotojui suprantama, kad Freidesk pati neatlieka krovinių pervežimo. Krovinių pervežimas organizuojamas tik naudojantis Vežėjų, užsiregistravusių Platformoje, teikiamomis paslaugomis. Freidesk negarantuoja, kad Vežėjai, pateiks Užsakovui Pasiūlymus pagal pateiktą Užsakymą.

5.5 Vežėjas patvirtina, kad Pasiūlymo pateikimas Užsakovui nėra vertintinas kaip automatinis Užsakovo Pasiūlymo patvirtinimas ir Užsakovas neturi pareigos patvirtinti Vežėjo Pasiūlymą, net jeigu tai būtų vienintelis pasiūlytas Pasiūlymas.

5.6 Naudotojams suteiktos galimybės atlikti visus veiksmus, pateikti, pasitvirtinti dokumentus, prašymus, sutartis, pretenzijas, susijusias su krovinių pervežimu, taip pat sprendžiant tarpusavio kilusius ginčus Naudotojai turi teisę peržiūrėti ar užklausti Freidesk, kad peržiūrėtų užsakymus, pasiūlymus, patvirtinimus, Krovinių pervežimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, tarpusavio komunikaciją Platformoje. Tokiu atveju Freidesk nėra laikomas tokio ginčo dalyviu ar šalimi.

6. Krovinio pervežimo sutarties sudarymas

6.1 Užsakovas, siekdamas sudaryti Krovinio pervežimo sutartį, Platformoje pildo Užsakymo formą ir pateikia Užsakymą vykdymui. Užsakymas laikomas pateiktu, gavus pranešimą apie Užsakymo pateikimą. Užsakymo formoje būtina užpildyti visus privalomus laukus. Užsakovas privalo užpildyti Specialiąsias krovinio pervežimo sąlygas, jeigu tokios yra. Užsakovas atsako už informacijos nepateikimą ar klaidingos informacijos pateikimą.

6.2 Vežėjai teikdami Užsakovui Pasiūlymą dėl Krovinio pristatymo nurodo Krovinio pakrovimo ir iškrovimo laiką bei Pervežimo kainą, kuri turi apimti visas rinkliavas ir bet kokias išlaidas, įskaitant Freidesk komisinį mokestį ir kitus mokesčius, tačiau neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio.

6.3 Pasiūlymo pateikimas laikomas pateiktu, gavus pranešimą apie pateikimą per Platformą.

6.4 Užsakovas iš gautų Pasiūlymų patvirtina vieną jam priimtiną Pasiūlymą.

6.5 Užsakymas laikomas pateiktu gavus pranešimą apie pasiūlymo pateikimą. Pasiūlymas laikomas negaliojančiu, jeigu pateiktas pasibaigus Pasiūlymo galiojimo laikui.

6.6 Gavęs Užsakovo Patvirtinimą, Vežėjas turi per paskirtą laiką patvirtinti Pasiūlymą.

6.7 Vežėjui patvirtinus Pasiūlymą, laikoma, kad Krovinių pervežimo sutartis sudaryta ir tampa privaloma Užsakovui ir Vežėjui. Platforma patvirtintą Užsakymą sugeneruoja su konkrečiu Užsakymo ID. Sudarydami Krovinio pervežimo sutartį, Naudotojai patvirtina, kad sutinka su Taisyklėse nustatytomis teisėmis ir pareigomis, kitomis sąlygomis, jos yra aiškios ir suprantamos ir jie prisiima šiose Taisyklėse ir Krovinio pervežimo sutartyje įtvirtintas teises ir pareigas.

6.8 Bet kokie patvirtinto Užsakymo pakeitimai (krovinio pristatymo ir iškrovimo adreso, gavėjo pakeitimai ir pan.) vykdomi tik per Platformą.

6.9 Vežėjas gavęs Užsakymo pakeitimus, jeigu Krovinys nėra pristatytas Krovinių pervežimo sutartyje nurodytu adresu, privalo Platformoje patvirtinti, kad pakeitimai gauti. Pakeitimai laikomi gautais, kai Užsakovas gauna Vežėjo patvirtinimą dėl Užsakymo sąlygų pakeitimų. Krovinio pristatymo adreso keitimas negalimas, jeigu krovinys jau pristatytas į Užsakymo ID nurodytu adresu.

6.10 Užsakovo ir Vežėjo tarpusavio pretenzijas, prastovas, dėl Krovinio pervežimo sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo, krovinio sugadinimo ar praradimo, vėlavimo, neatvykimo ar neatkrovimo teikiamos, sprendžiamos tiesiogiai tarp Naudotojų. Nesutarimo atveju Freidesk gali atlikti konsultaciją ieškant geriausio abejoms pusėms sprendimo.

7. Freidesk teisės ir pareigos

7.1 Freidesk sudaro galimybes Naudotojui užsiregistruoti Platformoje, sukurti Naudotojo paskyrą ir apdoroti Naudotojų Pasiūlymus ir Patvirtinimus.

7.2 Freidesk deda pastangas, kad Platforma būtų prieinama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, išskyrus iš anksto numatytą sustabdymą dėl Platformos tobulinimo ar priežiūros darbų, apie kuriuos Naudotojas bus iš anksto informuojamas.

7.3 Freidesk užtikrina, kad būtų sumažinta visiška Platformos veikimo nutraukimo rizika, imtis prevencinių priemonių, siekiant išsaugoti duomenis ir išvengti jų praradimo.

7.4 Freidesk užtikrina Programinės įrangos sistemos gedimo atveju, kad siūlomos krovinių vežimo paslaugos būtų vykdomos, neatsižvelgiant į galimus gedimus.

7.5 Freidesk konsultuoja Naudotoją dėl naudojimosi Platforma.

7.6 Freidesk sudaro galimybes sugeneruoti Užsakymo ID, užtikrinti galimybę Naudotojui prie jo Užsakymo ID pridėti visus reikiamus dokumentus, pateikti informaciją, reikalingą muitinės bei kitiems formalumams atlikti, kad Vežėjas galėtų tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Krovinių pervežimo sutartį. Freidesk teikiamos paslaugos neapima jokių su muitinės procedūromis ir su jomis susijusių dokumentų pildymu susijusių paslaugų teikimo.

7.7 Freidesk gali pasitelkti trečiuosius asmenis savo pareigoms pagal šias Taisykles tinkamai atlikti.

7.8 Freidesk deda pastangas įgyvendinti ir palaikyti tinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti naudotojo turinį ir jo programinę įrangą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos („saugumo priemonės“). Šiose saugumo priemonėse atsižvelgiama į naujausius būdus, įgyvendinimo išlaidas ir duomenų tvarkymo duomenų pobūdį, taikymo sritį, tikslus, taip pat į fizinių asmenų duomenų apsaugą.

7.9 Freidesk sudaro Naudotojui galimybes vertinti ir komentuoti Platformoje Vežėjų ir Užsakovų įsipareigojimų vykdymą. Freidesk pasilieka teisę atsisakyti skelbti, redaguoti ar pašalinti nepalankius komentarus tuo atveju, jei tokie atsiliepimai yra įžeidžiantys, nepadorūs, atskleidžiantys konfidencialią informaciją ar komercinę paslaptį arba minimi asmens duomenys. Freidesk turi teisę skelbti vertinimą, komentarus, atsiliepimus ir bendrą vertinimų reitingą Platformoje. Naudotojas pripažįsta, kad vertinimas yra kitų Naudotojų nepriklausomas vertinimas ir neturi privalomo teisinio poveikio. Nei Freidesk, nei Naudotojai neprisiima jokios atsakomybės Naudotojui dėl bet kokių patirtų nuostolių, susijusių su vertinimu ir reitingu. Naudotojų atsiliepimai yra išimtinai naudojami Freidesk ir pastaroji turi išimtines teises ir interesus, susijusius su Naudotojų atsiliepimais. Naudotojas neturi teisės (tiesiogiai ar netiesiogiai) skelbti, reklamuoti, kopijuoti, naudoti, dalintis ar kitaip naudoti Naudotojų atsiliepimus be išankstinio rašytinio Freidesk sutikimo. Naudotojui išaiškinta, kad nuo reitingo gali priklausyti jam prieinamų Užsakymų ir galimų Pasiūlymų kiekis.

7.10 Freidesk saugo bet kokią informaciją, gautą teikiant paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant Užsakymų sąlygas, kontaktus, komercinius pasiūlymus, paslaugų kainas, darbuotojų asmens duomenis, sudarytų Krovinių pervežimo sutarčių sąlygomis ir kt. konfidencialią informaciją bei komercines paslaptis.

7.11 Freidesk turi teisę informavus prieš 3 (tris) dienas keisti šias Taisykles arba kitą Freidesk politiką ar gaires. Patikslintos Taisyklės skelbiamos svetainėje, nurodant pakeitimo datą. Bet kokie pakeitimai įsigalioja nuo šių Taisyklių paskelbimo dienos. Naudotojo tęstinis Platformos ar bet kokių Freidesk teikiamų paslaugų naudojimas yra laikomas sutikimu su pakeistomis Taisyklėmis ir jų sąlygomis.

7.12 Freidesk turi teisę bet kuriuo metu, be įspėjimo ir atsakomybės keisti Platformą ar Paslaugas arba bet kurią jų dalį laikinai arba visam laikui. Freidesk gali modifikuoti Platformoje teikiamas paslaugas dėl įvairių priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant, naujų funkcijų teikimą, naujų taisyklių diegimą, suderinamumą su naujais standartais palaikymą arba teisės aktų reikalavimų laikymąsi.

8. Naudotojo teisės ir pareigos

8.1 Naudotojas privalo tinkamai atsiskaityti pagal šias Taisykles ir Sutartį.

8.2 Šių Taisyklių, Sutarties ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka Naudotojas atlygina Freidesk visą žalą, atsiradusią dėl įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

8.3 Naudotojas privalo tinkamai saugoti bet kokią informaciją, gautą vykdant Krovinių pervežimo sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant teikiamus komercinius pasiūlymus, paslaugų kainas, kontaktus, kitų Naudotojų ir Freidesk darbuotojų asmens duomenis, sudarytų Krovinių pervežimo sutarčių sąlygas ir kt. konfidencialią informaciją bei komercines paslaptis, kaip juos apibūdina teisės aktai.

8.4 Naudotojas privalo naudoti tik saugias elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemones ir įrenginius, neperduoti prisijungimo kodų, slaptažodžių ir kitaip nesuteikti prieigos tretiesiems asmenims.

8.5 Teikiant ar priimant Užsakymo užklausas Naudotojas nurodo Užsakovo įmonės terminus ir sąlygas, kuriomis vadovaujantis būtų sprendžiamos su krovinio pervežimu susijusios pretenzijos.

8.6. Naudotojas, mokėdamas už paslaugas, susijusias su šia Platforma, arba priimdamas ir pristatydamas su šia Platforma susijusį Krovinį, vienareikšmiškai patvirtina, kad Naudotojas (kaip juridinis asmuo) turi teisę sudaryti susijusias sutartis.

9. Naudotojo mokėjimai Freidesk ir atsiskaitymai už naudojimąsi Platforma

9.1 Naudotojas už naudojimąsi Platforma moka Freidesk mokestį, kurio dydis yra nurodytas Sutartyje ir/ar jos prieduose:

9.1.1 Naudotojas moka Freidesk naudai reguliarų mėnesinį/ metinį mokestį;

9.1.2 Naudotojas moka Freidesk naudai vienkartinį mokestį, kiekvienu atveju apskaičiuojamą ir nurodomą konkrečiame Pasiūlyme.

10. Naudotojų tarpusavio atsiskaitymo už Krovinio pervežimą tvarka ir terminai

10.1 Visi mokėjimai už Krovinio pervežimą, tarpusavio atsiskaitymai tarp Naudotojų yra atliekami tiesiogiai, Krovinio pervežimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

10.2 Bet kokius Krovinio praradimo nuostolius, mokesčius bei netesybas už bet kokius Krovinio pervežimo sutarties pažeidimus Naudotojai taip pat atlieka tarpusavyje ir tik tiesiogiai, neįtraukdami Freidesk.

11. Šalių atsakomybė

11.1 Šalys atsako už Sutartimi prisiimtų ir Taisyklėse nurodytų įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Šalis, nevykdanti prisiimtų įsipareigojimų ar juos vykdanti netinkamai, privalo atlyginti kitai Šaliai patirtus tiesioginius nuostolius.

11.2 Freidesk nėra ir negali būti atsakinga prieš Naudotojus dėl Krovinių pervežimo sutarčių sąlygų, Krovinių pervežimo sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Naudotojai pagal Krovinių pervežimo sutartis yra asmeniškai ir tiesiogiai atsakingi taip kaip numatyta jų sudarytose tarpusavio Krovinio pervežimo sutartyse ar teisės aktuose, kurie taikomi konkrečiam vežimui pagal Krovinio pervežimo sutartį.

11.3 Freidesk neprisiima jokios rizikos ir atsakomybės dėl Užsakovo vėlavimo atsiskaityti už Vežėjo įvykdytą Užsakymą, atsisakymo atsiskaityti ir/ar negalėjimo atsiskaityti už Užsakymą dėl bet kokių priežasčių. Tokiais atvejais Vežėjas negali reikšti jokių reikalavimų Freidesk ir visas Užsakovo mokėtinas sumas išreikalauja tiesiogiai iš Užsakovo.

11.4 Taisyklėse ir Sutartyje nurodytų mokesčių ar delspinigių sumokėjimas už sutartinių įsipareigojimų pažeidimą neatleidžia kaltosios Šalies nuo nuostolių nukentėjusiai Šaliai atlyginimo šioje Taisyklėse nustatyta apimtimi ir tvarka.

11.5 Naudotojas supranta ir sutinka, kad atliekant periodines techninės priežiūros procedūras ar remontus, kuriuos Freidesk laiko būtinais, iš anksto įspėjus Naudotoją, Platforma gali būti laikinai neprieinama arba neveikianti, ir nereikš dėl to Freidesk pretenzijų. Freidesk neatsako už tai, kad nepavyko suteikti prieigos prie Platformos dėl laikinų sistemos gedimų, trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų, bet kokių Naudotojo įrangos ar sistemų gedimų arba dėl kitų veiksmų, kurie nepriklauso nuo Freidesk.

11.6 Jeigu paaiškėja, jog Naudotojo registracijos ar Krovinio pervežimo sutarties sudarymo metu pateikta informacija neatitiko tikrovės, fizinis asmuo, kuris pateikė informaciją ir/ar atstovaudamas Naudotojui sudarė Sutartį, solidariai atsako su atstovaujamuoju Naudotoju už Sutarties ir Taisyklių nevykdymą ar netinkamą vykdymą ir dėl to kilusius nuostolius. Įvykus šiame punkte nurodytai sąlygai, laikoma, kad Sutartį už Naudotoją pasirašęs asmuo laiduoja už Naudotoją ir solidariai atsako pilna apimtimi iki visiško prievolių pagal Sutartį ar Krovinių pervežimo sutartį įvykdymo.

11.7 Freidesk atsako tik už tiesioginius Naudotojo nuostolius, kilusius dėl neįvykdytų ar netinkamai įvykdytų Paslaugų teikimo. Freidesk neatsako už Naudotojo negautas pajamas, susijusias su Platformos vartojimu ar ketinimu vartoti Naudotojo versle ar veikloje.

12. Ginčų sprendimas

12.1 Ginčai ir nesutarimai, iškilę tarp Freidesk ir Naudotojo, sprendžiami abipusėmis derybomis. Jei derybų keliu Šalys negali susitarti, kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Taisyklių ar Sutarties ar susijęs su jomis, sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka pagal Freidesk buveinę.

13. Kitos sąlygos

13.1 Visi pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra įteikiami Freidesk ir (ar) Naudotojui Platformoje arba el. Paštu. Laikoma, kad pranešimai, išsiųsti darbo dieną iki 16.00 val., įteikti tą pačią dieną, o pranešimai išsiųsti darbo dieną po 16 val. arba nedarbo dieną, įteikti kitą darbo dieną.

13.1 Naudotojas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, elektroniniu paštu pranešti Freidesk, jei pasikeičia Naudotojo vardas, pavardė, pavadinimas, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos/buveinės adresas, sąskaitos numeris ar kita platformoje pateikta informacija.

13.1 Šalims perduodant bet kokius įmonės arba darbuotojų duomenis, Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad šie duomenys būtų tvarkomi pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). Freidesk įsipareigoja valdyti duomenis pagal Naudotojo registracijos taisykles. Naudotojas, sudarydamas Sutartį, patvirtina, kad jam žinomos Naudotojo registracijos taisyklės ir jis įsipareigoja jų laikytis.

Dokumentas atnaujintas:  2022 m. Balandžio mėn.