Freidesk platformos sąlygos

Naudojimosi platforma ir krovinių pervežimo taisyklės


1. Sąvokos

1.1 CMR – Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija.

1.2 Freidesk – UAB "Freidesk", įmonė registruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 304988879.

1.3 Krovinio pervežimo sutartis – platformos pagalba tarp Užsakovo ir Vežėjo sudaryta krovinio pervežimo sutartis, kurios specialioji dalis yra Užsakymo ID, o kitos sąlygos įtvirtintos šiose taisyklėse.

1.4 Krovinys – užsakovo užsakyme nurodyti pervežti prekės ar daiktai.

1.5 Maršrutas – krovinio pervežimo kelias nuo krovinio priėmimo (pakrovimo) vietos iki krovinio pristatymo (iškrovimo) vietos.

1.6 Naudotojas – Užsakovas arba Vežėjas, kurio registracija patvirtinta Platformoje.

1.7 Nuolaida – Vežėjo Freidesk suteikiama nuolaida Krovinio pervežimo kainai už naudojimąsi Platformoje teikiamomis paslaugomis.

1.8 Oferta – vežėjo užsakovui platformoje pateiktas pasiūlymas dėl krovinio pervežimo.

1.9 Platforma - Freidesk vystoma ir aptarnaujama sistema (programinė įranga) ir susijusios technologijos, prieinama pagal domeno vardą freidesk.com, kuri leidžia Užsakovui naudoti įvairias, su krovinių gabenimu susijusias, Freidesk teikiamas elektronines paslaugas.

1.10 PVM – pridėtinės vertės mokestis.

1.11 Sutartis – šios Krovinių pervežimo taisyklės, Naudotojo taisyklės, kitos sąlygos ir taisyklės, į kurias pateiktos nuorodos šiose Krovinių pervežimo taisyklėse, priedai, pakeitimai, susitarimai.

1.12 Užsakymas – platformoje užsakovo pateiktas užsakymas pervežti krovinį, užpildant užsakymo formą.

1.13 Užsakymo ID – Užsakymo kortelė, sugeneruota Platformos po to, kai Vežėjas patvirtina Užsakovo Akceptą, ir kurioje nurodytos esminės Krovinių pervežimo sutarties sąlygos (Užsakovas, Vežėjas, krovinys, kiekis, svoris, maršrutas, data ir laikas, specialiosios pervežimo sąlygos ir pan.).

1.14 Užsakovas – registruotas Platformos naudotojas, kuris Platformos pagalba pateikia Užsakymą ir sudaro su Vežėju Krovinio pervežimo sutartį.

1.15 Vežėjas – registruotas Platformos naudotojas, kuris Platformos pagalba pateikia Ofertą ir sudaro su Užsakovu Krovinio pervežimo sutartį.

1.16 Rinkos pervežimas - užsakymas patvirtintas Vežėjo, kuris nėra Užsakovo partneris platformoje.

2. Platformoje teikiamos paslaugos

2.1 Freidesk suteikia Naudotojams galimybę Platformos pagalba užsakyti ir teikti krovinių pervežimo paslaugas kelių transportu, sudaryti krovinių pervežimo sutartis.

2.2 Krovinių pervežimo sutarčiai taikoma CMR ir valstybės, kurioje buvo vežamas Krovinys, teisės normos, jeigu pagal vietinį teisinį reglamentavimą šalys negali susitarti dėl CMR taikymo.

2.3 Naudotojai sudaro Krovinio pervežimo sutartis šių Taisyklių 3 skyriuje nustatyta tvarka.

2.4 Šalims suprantama, kad Freidesk pati neatlieka krovinių pervežimo. Krovinių pervežimas organizuojamas tik naudojantis Vežėjų, užsiregistravusių Platformoje, teikiamomis paslaugomis. Freidesk negarantuoja, kad Vežėjai pateiks Užsakovui ofertas pagal pateiktą Užsakymą.

2.5 Vežėjas patvirtina, kad ofertos pateikimas Užsakovui nėra vertintinas kaip Užsakovo pasiūlymo akceptavimas ir Užsakovas neturi pareigos akceptuoti Vežėjo ofertą, net jeigu tai būtų vienintelė pasiūlyta oferta.

2.6 Naudotojas įgalioja Freidesk tarpininkauti ir atlikti visus veiksmus, pateikti, pasirašyti dokumentus, prašymus, sutartis, pretenzijas, susijusias su krovinių pervežimu, taip pat sprendžiant tarp Vežėjo ir Užsakovo kilusius ginčus. Naudotojas sutinka, kad Freidesk, vykdydama šią Sutartį, esant ginčui ar pretenzijoms dėl įsipareigojimų vykdymo, turi teisę peržiūrėti užsakymus, ofertas, akceptus, Krovinių pervežimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, tarpusavio komunikaciją Platformoje.

2.7 Šalys susitaria, kad visi mokėjimai už Krovinio vežimą atliekami per Freidesk įskaitant ir mokesčius bei netesybas už tam tikrus Krovinio pervežimo sutarties pažeidimus. Šalys susitaria, kad Užsakovas neatsiskaito su Vežėju tiesiogiai, tarp Užsakovo ir Vežėjo negalimi tarpusavio skolų įskaitymai

3. Krovinio pervežimo sutarties sudarymas

3.1 Užsakovas, siekdamas sudaryti Krovinio pervežimo sutartį, Platformoje pildo Užsakymo anketą ir pateikia Užsakymą vykdymui. Užsakymas laikomas pateiktu, gavus pranešimą apie Užsakymo pateikimą. Užsakymo anketoje būtina užpildyti visus privalomus laukus. Užsakovas privalo užpildyti Specialiąsias krovinio pervežimo sąlygas, jeigu tokios yra. Užsakovas atsako už informacijos nepateikimą ar klaidingos informacijos pateikimą.

3.2 Vežėjai pateikia Užsakovui pasiūlymus (ofertas) dėl Krovinio pristatymo, užpildydami ir pateikdami Ofertos formą, nurodant Krovinio pakrovimo ir iškrovimo laiką bei Pervežimo kainą, kuri turi apimti visas rinkliavas ir bet kokias išlaidas, įskaitant Freidesk komisinį mokestį ir kitus mokesčius, tačiau neįskaitant PVM.

3.3 Ofertos pateikimas laikomas pateiktu, gavus pranešimą apie pateikimą per Platformą.

3.4 Užsakovas iš gautų Ofertų akceptuoja vieną jam priimtiną Ofertą.

3.5 Akceptas laikomas pateiktu gavus pranešimą apie Akcepto pateikimą. Akceptas laikomas negaliojančiu, jeigu pateiktas pasibaigus Ofertos galiojimo laikui.

3.6 Gavęs Užsakovo Akceptą, Vežėjas turi per 30 minučių patvirtinti Ofertą, atsakydamas į Užsakovo Akceptą.

3.7 Vežėjui patvirtinus akceptuotą Ofertą, laikoma, kad Krovinių pervežimo sutartis sudaryta ir tampa privaloma Užsakovui ir Vežėjui. Platforma sugeneruoja Užsakymo ID, kuri yra neatskiriama Krovinių pervežimo sutarties dalis. Naudotojas patvirtina, kad sutinka su Krovinių pervežimo taisyklėse nustatytomis teisėmis ir pareigomis, kitomis sąlygomis, jos yra aiškios ir suprantamos ir, sudarydami Sutartį, jie prisiima šiose Taisyklėse ir Krovinio pervežimo sutartyje įtvirtintas teises ir pareigas.

3.8 Bet kokie Užsakymo ID pakeitimai (krovinio pristatymo ir iškrovimo adreso, gavėjo pakeitimai ir pan.) vykdomi tik per Platformą.

3.9 Vežėjas, gavęs Užsakymo pakeitimus, jeigu Krovinys nėra pristatytas Krovinių pervežimo sutartyje nurodytu adresu, privalo Platformoje patvirtinti, kad pakeitimai gauti. Pakeitimai laikomi gautais, kai Užsakovas gauna Vežėjo patvirtinimą dėl Užsakymo sąlygų pakeitimų. Krovinio pristatymo adreso keitimas negalimas, jeigu krovinys jau pristatytas į Užsakymo ID nurodytu adresu.

3.10 Užsakovo ir Vežėjo tarpusavio pretenzijos dėl Krovinio pervežimo sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo, krovinio sugadinimo ar praradimo, teikiamos per Platformą, jei mokėtojas užsakymo vykdymo atveju yra Freidesk. Pretenzijų pareiškimas per šalių susirašinėjimą Platformoje prilyginamas oficialiam pretenzijos pareiškimui.

4. Freidesk teisės ir pareigos

4.1 Sudaryti galimybes Naudotojui užsiregistruoti Platformoje, sukurti Naudotojo paskyrą, apdoroti Užsakovo teikiamus Užsakymus, vežėjų ofertas ir Užsakovo Akceptus, Užsakovo ir Vežėjo tarpusavio pretenzijų pateikimą, vežimo dokumentų pateikimą Vežėjui.

4.2 Dėti pastangas, kad Platforma būtų prieinama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, išskyrus iš anksto numatytą sustabdymą dėl Platformos tobulinimo ar priežiūros darbų, apie kuriuos Naudotojas bus iš anksto informuojamas.

4.3 Užtikrinti, kad būtų sumažinta visiška Platformos veikimo nutraukimo rizika. Įsipareigoja imtis prevencinių priemonių, siekiant išsaugoti duomenis ir išvengti jų praradimo.

4.4 Programinės įrangos sistemos gedimo atveju užtikrinti, kad siūlomos krovinių vežimo paslaugos būtų vykdomos, neatsižvelgiant į galimus gedimus.

4.5 Konsultuoti Užsakovą dėl užsakymo ir vežimo dokumentų pildymo, kiek tai susiję su krovinių vežimo organizavimu.

4.6 Sugeneruoti Užsakymo ID, užtikrinti galimybę naudotojams prie jo užsakymo ID pridėti visus reikiamus dokumentus, pateikti informaciją, reikalingą muitinės bei kitiems formalumams atlikti, kad Vežėjas galėtų tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Krovinių pervežimo sutartį. Freidesk teikiamos paslaugos neapima jokių su muitinės procedūromis ir su jomis susijusių dokumentų pildymu susijusių paslaugų teikimo.

4.7 Užsakovui pareikalavus pateikti informaciją Užsakovui apie Krovinio judėjimą visame Krovinio maršrute.

4.8 Pasitelkti trečiuosius asmenis savo pareigoms pagal šias Taisykles tinkamai atlikti.

4.9 Įgyvendinti ir palaikyti tinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti naudotojo turinį ir jo programinę įrangą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos („saugumo priemonės“). Šiose saugumo priemonėse bus atsižvelgiama į naujausius būdus, įgyvendinimo išlaidas ir duomenų tvarkymo duomenų pobūdį, taikymo sritį, tikslus, taip pat į fizinių asmenų duomenų apsaugą.

4.10 Šia Sutartimi Naudotojas įgalioja Freidesk atlikti visus būtinus veiksmus, užpildyti, pasirašyti ir pateikti visus būtinus dokumentus, susijusius su Krovinio pervežimu ir jo organizavimu, veikti Naudotojo vardu, jį atstovauti įvairiose įmonėse, įstaigose, organizacijose.

4.11 Atstovauti Naudotoją, teikiant pretenzijas, prašymus Vežėjui ir Užsakovui dėl Krovinių pervežimo sutarties vykdymo, nuostolių atlyginimo, netesybų mokėjimo.

4.12 Sudaryti Naudotojui galimybes vertinti ir komentuoti Platformoje vežėjų ir užsakovų įsipareigojimų vykdymą. Freidesk pasilieka teisę atsisakyti skelbti, redaguoti ar pašalinti nepalankius komentarus tuo atveju, jei tokie atsiliepimai yra įžeidžiantys, nepadorūs, atskleidžiantys konfidencialią informaciją ar komercinę paslaptį arba minimi asmens duomenys. Freidesk turi teisę skelbti vertinimą, komentarus, atsiliepimus ir bendrą vertinimų reitingą Platformoje. Naudotojas pripažįsta, kad vertinimas yra kitų Naudotojų nepriklausomas vertinimas ir neturi privalomo teisinio poveikio. Nei Freidesk, nei Naudotojai neprisiima jokios atsakomybės naudotojui dėl bet kokių patirtų nuostolių, susijusių su vertinimu ir reitingu. Naudotojų atsiliepimai yra išimtinai naudojami Freidesk ir pastaroji turi išimtines teises ir interesus, susijusius su naudotojų atsiliepimais. Naudotojas neturi teisės (tiesiogiai ar netiesiogiai) skelbti, reklamuoti, kopijuoti, naudoti, dalintis ar kitaip naudoti naudotojų atsiliepimus be išankstinio rašytinio Freidesk sutikimo. Naudotojui išaiškinta, kad nuo reitingo gali priklausyti jam prieinamų užsakymų ir galimų ofertų kiekis.

4.13 Saugoti bet kokią informaciją, gautą teikiant paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant Užsakymų sąlygas, kontaktus, komercinius pasiūlymus, paslaugų kainas, darbuotojų asmens duomenis, sudarytų Krovinių pervežimo sutarčių sąlygomis ir kt. konfidencialią informaciją bei komercines paslaptis.

5. Užsakovo teisės ir pareigos

5.1 Pateikti Vežėjui visus kroviniams vežti būtinus dokumentus, važtaraštį bei visą informaciją, reikalingą informaciją, kad būtų tinkamai vykdoma Krovinių pervežimo sutartis.

5.2 Tiksliai užpildyti visus pervežimo dokumentus.

5.3 Užsakyme nurodytu laiku pateikti Vežėjui pagal krovinių gabenimo transporto priemonėmis nustatytus reikalavimus supakuotus krovinius. Užtikrinti, kad krovinys pagal jo technines sąlygas ir standartus būtų tinkamai paruoštas, supakuotas ir paženklintas, įtvirtintas; organizuoti krovinio pakrovimą, jeigu Šalys raštu nesusitaria kitaip.

5.4 Užtikrinti, kad transporto priemonės pakrovimo, iškrovimo bei dokumentų forminimo procedūros neužtruktų ilgiau kaip 4 (keturias) valandas. Laiku pateikus transporto priemonę pakrovimui ar iškrovimui, savaitgaliai ar (ir) švenčių dienos įskaičiuojamos į viršnorminę transporto priemonės prastovą. Pakrovimo metu įvykdyti visus transporto priemonės vairuotojo reikalavimus dėl racionalaus krovinio išdėstymo krovininėje transporto priemonės dalyje.

5.5 Savo jėgomis ir lėšomis išspręsti visus ginčytinus klausimus su pasienio ir muitinės tarnybomis dėl krovinio išsiuntimo, tranzito ir įvežimo esant viršsvoriams, konvojavimui, transportavimo dokumentų, susijusių su kroviniu, trūkumui ir (ar) klaidingam jų pildymui. Transporto priemonės sulaikymas dėl pirmiau nurodytų priežasčių ilgesniam nei 4 (keturių) valandų terminui prilyginamas viršnorminei transporto priemonės prastovai.

5.6 Sumokėti visus mokesčius ir rinkliavas, kurie mokami atliekant tam tikras muitinės procedūras.

5.7 Nedelsiant informuoti Platformoje, jeigu Vežėjas vėluoja pristatyti transporto priemonę pakrovimui arba pristatyta transporto priemonė netinkama Užsakyme nurodytam kroviniui gabenti, arba vėluojama pristatyti Krovinį, transporto priemonės pristatymo Kroviniui pakrauti ir Krovinio pakrovimo laiką.

5.8 Atšaukti Užsakymą likus ne mažiau kaip 12 valandoms iki atvykimo į pakrovimo vietą laiką.

5.9 Tinkamai atsiskaityti pagal šias Taisykles.

5.10 Saugoti bet kokią informaciją, gautą vykdant Krovinių pervežimo sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant Vežėjų teikiamus komercinius pasiūlymus, paslaugų kainas, kontaktus, Vežėjų ir Freidesk darbuotojų asmens duomenis, sudarytų Krovinių pervežimo sutarčių sąlygas ir kt. konfidencialią informaciją bei komercines paslaptis, kaip juos apibūdina teisės aktai.

5.11 Naudoti tik saugias elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemones ir įrenginius, neperduoti prisijungimo kodų, slaptažodžių ir kitaip nesuteikti prieigos tretiesiems asmenims.

5.12 Teikiant užsakymo užklausas nurodyti užsakovo  įmonės terminus ir sąlygas, kuriomis vadovaujantis būtų sprendžiamos su krovinio pervežimu susijusios pretenzijos. Užsakovui nurodžius įmonės terminus ir sąlygas šios turėtų pirmumo teisę prieš Freidesk terminus ir sąlygas.

6. Vežėjo teisės ir pareigos

6.1 Pervežti Krovinį pagal Užsakovo Užsakymo ID ir kitas su Užsakovu per Platformą suderintas sąlygas;

6.2 Pateikti reikalaujamo tipo ir tinkamai paruoštą transporto priemonę, turėti visus krovinio pervežimui reikalingus leidimus ir licencijas, kuriuos privalo turėti vežėjas; transportavimo dokumentų (TIR carnet, CMR, ADR, ir k.t.) trūkumas ar netinkamos transporto priemonės pateikimas prilyginamas transporto priemonės nepateikimui;

6.3 Pagal prekių transportavimo važtaraštį ir dokumentus, gautus pakrovimo ir muitinės dokumentų forminimo vietose, Užsakymo ID nustatytu laiku pristatyti perduotą visą ir nepažeistą krovinį į paskirties vietą bei perduoti nurodytam asmeniui;

6.4 Patikrinti, ar krovinio dokumentai, važtaraščiai teisingai užpildyti, juose nurodyta informacija išsami ir teisinga. Nustačius, kad dokumentai užpildyti netinkamai, nedelsiant informuoti Užsakovą per Platformą.

6.5 Pateikti galiojantį vežėjo civilinės atsakomybės (CMR) draudimą;

6.6 Užsakovui ar Freidesk pareikalavus, informuoti apie krovinio judėjimą visame krovinio judėjimo maršrute;

6.7 Tinkamai pritvirtinti krovinį. Jei krovinys ar jo pakuotės pažeidimas aptinkamas iškrovimo metu ir CMR važtaraštyje nenurodyta, kad vairuotojui neleidžiama dalyvauti pakrovimo procese Vežėjas atsako už nuostolius.

6.8 Užtikrinti krovinio saugumą. Esant poreikiui, vežimo metu sustoti tik saugomose aikštelėse. „Saugoma aikštele“ laikoma, aptverta, vaizdo kameromis stebima, apšviesta aikštelė, įvažiavimas į kurios teritoriją ir išvažiavimas iš jos kontroliuojamas.

6.9 Neperduoti vežti krovinio kitam Vežėjui.

6.10 Šių Taisyklių, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau − CK) nustatyta tvarka atlyginti Freidesk visą žalą, atsiradusią dėl įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Vežėjo atsakomybė nėra ribojama ir Vežėjas atlygina Freidesk ir Užsakovo patirtus nuostolius, kilusius dėl netinkamo įsipareigojimų ar Krovinių pervežimo sutarties vykdymo.

6.11 Nedelsiant informuoti Freidesk ir Užsakovą per Platformą apie visas aplinkybes, atsiradusias pakraunant, pervežant, iškraunant krovinį, atliekant muitinės formalumus, užlaikymus, avarijas ir kitus įvykius bei kitas kliūtis, kurios gali turėti įtakos tinkamam įsipareigojimų pagal Taisykles vykdymui, krovinio pristatymo terminams arba sukelti grėsmę krovinio saugumui;

6.12 Informuoti Freidesk, pažymint Platformoje, jeigu Užsakovas laiku nepateikia Krovinio pervežimui, Krovinio pakrovimo laiką, Krovinio pristatymo laiką.

6.13 Pateikti (įkelti) per Platformą skenuotą važtaraštį (CMR važtaraštį) su krovinio gavėjo parašu (spaudu), patvirtinantį atliktą pervežimą pagal konkretų užsakymą, o vieną važtaraščio originalą su gavėjo antspaudais ir/ar parašais pateikti Užsakovui, jeigu Užsakovas reikalauja. Vežėjui nepateikus Užsakovo pareikalauto važtaraščio originalo, Vežėjas atlygina pagrįstus nuostolius Užsakovo ir/ar Freidesk dėl to patirtus nuostolius.

6.14 Saugoti bet kokią informaciją, gautą vykdant Sutartį ir Krovinių pervežimo sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant Užsakymų sąlygas, Užsakovo kontaktus, Užsakovų ir Freidesk darbuotojų asmens duomenis, sudarytų Krovinių pervežimo sutarčių sąlygas ir kt. konfidencialią informaciją bei komercines paslaptis, kaip juos apibūdina teisės aktai.

6.15 Naudoti tik saugias elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemones ir įrenginius, neperduoti prisijungimo kodų, slaptažodžių ir kitaip nesuteikti prieigos tretiesiems asmenims.

7. Užsakovo atsiskaitymo už Krovinio pervežimą tvarka ir terminai

7.1 Freidesk išrašo Užsakovui sąskaitą už krovinio pervežimą ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną po to, kaip Užsakovas patvirtina Užsakymo įvykdymą ir lydinčių dokumentų (pvz. CMR važtaraščio) gavimą per Platformą. Užsakovas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (trys) darbo dienas informuoja Freidesk apie bet kokius sąskaitoje nurodytus netikslumus.

7.2 Sąskaitoje nurodoma Užsakymo ID nurodyta krovinio pervežimo paslaugų kaina ir pagal šias Taisykles mokėtini kiti mokesčiai.

7.3 Visi atsiskaitymai tarp Užsakovo ir Freidesk atliekami banko pavedimais.

7.4 Užsakovas apmoka Freidesk sąskaitą faktūrą per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Laikoma, kad sąskaita apmokėta, kai Freidesk gauna pinigus banko sąskaitoje. Banko išlaidas moka Užsakovas.

7.5 Užsakovui vėluojant atlikti mokėjimus, Užsakovas moka Freidesk 0,1 % (viena dešimtoji procento) delspinigius už kiekvieną uždelstą mokėti dieną.

8. Atsiskaitymo tvarka ir terminai su Vežėju

8.1 Freidesk ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną po to, kaip Užsakovas patvirtina Užsakymo įvykdymą ir lydinčių dokumentų (pvz. CMR važtaraščio) gavimą per Platformą, Platformoje sugeneruoja Vežėjo Freidesk išrašomą sąskaitą už suteiktas paslaugas, nurodant pervežimo kainą ir nuolaidą. Sąskaitoje taip pat nurodomi ir kiti mokesčiai, numatyti šiose Taisyklėse. Vežėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (trys) darbo dienas informuoja Freidesk apie bet kokius sąskaitoje nurodytus netikslumus.

8.2 Freidesk su Vežėju už krovinių pervežimą atsiskaito:
- už rinkos pervežimus - banko pavedimu per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienų po to, kai sugeneruojama sąskaita ir Vežėjas pateikia važtaraštį su krovinio gavėjo spaudu ar parašu, kad Užsakymo ID numatytas krovinys sėkmingai pristatytas į sutartą vietą.
- už partnerių pervežimus - banko pavedimu per vežėjo ir užsakovo sutartą terminą, po to, kai sugeneruojama sąskaita ir Vežėjas pateikia važtaraštį su krovinio gavėjo spaudu ar parašu, kad Užsakymo ID numatytas krovinys sėkmingai pristatytas į sutartą vietą.

8.3 Freidesk vėluojant atlikti mokėjimus pagal Freidesk sugeneruotų sąskaitų terminus, Freidesk moka Vežėjui 0,1 % (viena dešimtoji procento) delspinigius už kiekvieną uždelstą mokėti dieną.

9. Šalių atsakomybė

9.1 Šalys atsako už šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Šalis, nevykdanti prisiimtų įsipareigojimų ar juos vykdanti netinkamai, privalo atlyginti kitai Šaliai patirtus nuostolius.

9.2 Freidesk atlygina Naudotojo tiesioginius nuostolius, patirtus dėl Sutarties netinkamo vykdymo, bet ne didesnius nei Krovinių pervežimo sutarties kaina.

9.3 Jei Vežėjas nemoka Freidesk komisinio mokesčio (turėjo komercinių santykių su Užsakovu iki registracijos Platformoje ir atėjo į Platformą kaip Užsakovo partneris su teise naudotis Platforma neatlygintinai), Freidesk neprisiima jokios rizikos ir atsakomybės dėl Užsakovo vėlavimo atsiskaityti už tokio Vežėjo (Užsakovo partnerio) įvykdytą Užsakymą, atsisakymo atsiskaityti už Užsakymą arba negalėjimo atsiskaityti už Užsakymą dėl bet kokių priežasčių. Tokiais atvejais Vežėjas negali reikšti jokių reikalavimų Freidesk ir visas Užsakovo mokėtinas sumas išreikalauja tiesiogiai iš Užsakovo.

9.4 Vežėjo ir Užsakovo tarpusavio atsakomybę apibrėžia CMR, šalies, kurioje buvo atliktas pervežimas vietiniai teisės aktai, jeigu dėl imperatyvių teisės normų negali būti taikoma CMR.

9.5 Vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar jo sugadinimą nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti, ir iki jo perdavimo momento, taip pat už pavėluotą krovinio pristatymą.

9.6 Vežėjas, praradęs ar sugadinęs dalį arba visą krovinį, už prarastą ar sugadintą krovinį privalo atlyginti Užsakovo ir/ar Freidesk patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant krovinio vertę, užmokestį už vežimą, muitų rinkliavas, kitus su vežimu susijusius mokėjimus, netesybas. Vežėjas yra informuotas, kad Krovinio vertė viršija SDR normas, nustatytas CMR konvencijos 23 straipsnyje; krovinio vertė yra nurodyta Užsakymo ID ir (arba) lydinčiuose dokumentuose; papildomas užmokesčio priedas už pervežimą, kuris keičia krovinio vertę, viršijantis CMR konvencijos 23 straipsnyje nustatytą ribą, yra įskaičiuotas į bendrą pervežimo kainą (20 proc. kainos vertės); Vežėjas patvirtina, kad krovinio vertė yra žinoma ir aiški.

9.7 Už ilgesnį nei 2 valandų vėlavimą pateikti Krovinį pervežimui ar būtinus Krovinio dokumentus, pakrauti ar iškrauti Krovinį, Užsakovas įsipareigoja mokėti 5 Eur už valandą mokestį už transporto priemonės prastovą.

9.8 Vežėjas, pavėlavęs pristatyti transporto priemonę kroviniui pakrauti Užsakymo ID nurodytu laiku, moka 5 Eur prastovos mokestį už kiekvieną pradelstą valandą.

9.9 Už krovinio nepateikimą pervežimui ar Krovinių pervežimo sutarties atsisakymą, Užsakovas moka 20% dydžio užsakymo vertės, bet ne mažiau kaip 50 Eur, Sutarties nevykdymo mokestį.

9.10 Vežėjas, nepristatęs transporto priemonės krovinio pervežimui ir/ar atsisakęs vykdyti Krovinių pervežimo sutartį, moka 20% dydžio užsakymo vertės, bet ne mažiau kaip 50 Eur, Krovinių pervežimo sutarties nevykdymo mokestį.

9.11 Vežėjas, praleidęs krovinio pristatymo terminą, moka 5 Eur už kiekvieną pradelstą valandą vėlavimo pristatyti krovinį mokestį.

9.12 Šioje Sutartyje nurodytų mokesčių ar delspinigių sumokėjimas už sutartinių įsipareigojimų pažeidimą neatleidžia kaltosios Šalies nuo nuostolių nukentėjusiai Šaliai atlyginimo šioje Sutartyje nustatyta apimtimi ir tvarka.

9.13 Naudotojas supranta ir sutinka, kad atliekant periodines techninės priežiūros procedūras ar remontus, kuriuos Freidesk laiko būtinais, iš anksto įspėjus Naudotoją, Platforma gali būti laikinai neprieinama arba neveikianti, ir nereikš dėl to Freidesk pretenzijų. Freidesk neatsako už tai, kad nepavyko suteikti prieigos prie Platformos dėl laikinų sistemos gedimų, trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų, bet kokių Naudotojo įrangos ar sistemų gedimų arba dėl kitų veiksmų, kurie nepriklauso nuo Freidesk.

9.14 Jeigu paaiškėja, jog Naudotojo registracijos ar Krovinio pervežimo sutarties sudarymo metu pateikta informacija neatitiko tikrovės, fizinis asmuo, kuris pateikė informaciją ir/ar atstovaudamas Naudotoją sudarė Sutartį, solidariai atsako su Naudotojui už Sutarties pilną įvykdymą ir dėl to kilusius nuostolius. Įvykus šiame punkte nurodytai sąlygai, laikoma, kad Sutartį už Naudotoją pasirašęs asmuo laiduoja už Naudotoją ir solidariai atsako pilna apimtimi iki visiško prievolių pagal Sutartį ar Krovinių pervežimo sutartį įvykdymo.

10. Ginčų sprendimas

10.1 Ginčai ir nesutarimai, iškilę tarp Freidesk ir Naudotojo, sprendžiami abipusėmis derybomis. Jei derybų keliu Šalys negali susitarti, kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su ja, sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka pagal Freidesk buveinę.

10.2 Visi ginčai ir nesutarimai, kilę tarp Užsakovo ir Vežėjo dėl Krovinio pervežimo sutarties ir (ar) konkrečių užsakymų vykdymo, sprendžiami derybų keliu. Šalims nesutarus, visi ginčai ir nesutarimai, kilę dėl Krovinio pervežimo sutarties vykdymo ar sudarymo bei susiję su jais, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka pagal ieškovo buveinę.

10.3 Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11. Sutarties galiojimas

11.1 Sutartis laikoma sudaryta, kai Naudotojas užsiregistruoja Platformoje, o Freidesk patvirtina jo registraciją. Šalių parašų ar antspaudų nebuvimas nedaro Sutarties negaliojančia.

11.2 Sutartis galioja neterminuotai.

11.3 Sutartis gali būti nutraukiama abipusiu Šalių susitarimu.

11.4 Freidesk turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Užsakovą prieš 3 (tris) dienas, jeigu Užsakovas:

11.4.1 du ar daugiau kartų pažeidžia Taisyklėse nurodytus įsipareigojimus;

11.4.2 daugiau kaip 5 (penkias) dienas vėluoja atsiskaityti su Freidesk;

11.4.3 atlikdamas registraciją ar vėliau pateikė apie save tikrovės neatitinkančią informaciją, neteikia Freidesk įsipareigojimų tinkamam vykdymui ar su Krovinių pervežimo sutarties vykdymu susijusios informacijos;

11.4.4 Užsakovo atžvilgiu pradėtos nemokumo procedūros (bankroto, restruktūrizavimo), taikomi turto areštai ar pradėtos priverstinio skolų išieškojimo procedūros, pablogėja turtinė padėtis, dėl ko negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų.

11.5 Freidesk turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Vežėją prieš 3 (tris) dienas, jeigu Vežėjas:

11.5.1 daugiau nei du kartus pažeidė Taisyklėse ir Krovinių pervežimo sutartyje nurodytus įsipareigojimus;

11.5.2 neatsiskaito su Freidesk ilgiau nei 5 (penkias) dienas;

11.5.3 atlikdamas registraciją ar vėliau pateikė apie save tikrovės neatitinkančią informaciją,

11.5.4 neteikia Freidesk įsipareigojimų vykdymui ar su Krovinių pervežimo sutarties vykdymu susijusios informacijos;

11.5.5 nepateikė galiojančio Vežėjo civilinės atsakomybės (CMR) draudimo;

11.5.6 Vežėjo atžvilgiu pradėtos nemokumo procedūros (bankroto, restruktūrizavimo), taikomi turto areštai ar pradėtos priverstinio skolų išieškojimo procedūros, pablogėja turtinė padėtis, dėl ko negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų.

12. Kitos sąlygos

12.1 Freidesk pasilieka teisę informavus prieš 3 dienas keisti šias Taisykles arba kitą Freidesk politiką ar gaires. Patikslintos Taisyklės skelbiamos svetainėje, nurodant pakeitimo datą. Bet kokie pakeitimai įsigalioja nuo šių Taisyklių paskelbimo dienos. Naudotojo tęstinis Platformos ar bet kokių Freidesk teikiamų paslaugų naudojimas yra laikomas sutikimu su pakeistomis Taisyklėmis ir jų sąlygomis.

12.2 Freidesk pasilieka teisę bet kuriuo metu, be įspėjimo ir atsakomybės keisti Platformą ar Paslaugas arba bet kurią jų dalį laikinai arba visam laikui. Freidesk gali modifikuoti Platformoje teikiamas paslaugas dėl įvairių priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant, naujų funkcijų teikimą, naujų taisyklių diegimą, suderinamumą su naujais standartais palaikymą arba teisės aktų reikalavimų laikymąsi.

12.3 Visi pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra įteikiami Freidesk ir (ar) Naudotojui Platformoje arba el. Paštu. Laikoma, kad pranešimai, išsiųsti darbo dieną iki 16.00 val., įteikti tą pačią dieną, o pranešimai išsiųsti darbo dieną po 16 val. Arba nedarbo dieną, įteikti sekančią darbo dieną.

12.4 Naudotojas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, elektroniniu paštu pranešti Freidesk, jei pasikeičia Naudotojo vardas, pavardė, pavadinimas, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos/buveinės adresas, sąskaitos numeris ar kita platformoje pateikta informacija.

12.5 Šalims perduodant bet kokius įmonės arba darbuotojų duomenis, Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad šie duomenys būtų tvarkomi pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (GDPR). Freidesk įsipareigoja valdyti duomenis pagal Naudotojo registracijos taisykles. Naudotojas, sudarydamas Sutartį, patvirtina, kad jam žinomos Naudotojo registracijos taisyklės ir jis įsipareigoja jų laikytis.

Dokumentas atnaujintas:  2021m. kovo 26 d.